Historie

Dobrovolný hasičský sbor v Městě Touškově byl založen dne 18. září 1877. Spolek plnil řádně své povinnosti – hašení požárů, záchranné akce a jiné elementární události v Touškově a jeho okolí. Sboru byla 23. září 1923 předána nová zbrojnice a v roce 1928 pořízena motorová stříkačka. Roku 1932 byl opatřen nový vůz s hadicemi a sbor měl v tomto roce 65 a o dva roky později 70 aktivních členů.

Další zprávy o hasičském sboru máme až z roku 1945, kdy se při znovuustavující schůzi 25. listopadu přihlásilo 14 členů. Již 30. prosince vyzval ustavený výbor příslušníky bývalého německého sboru, aby odevzdali všechny hasičské propriety. Výbava hasičů byla v té době skutečně chudá. Sbor opomněl požádat o přidělení hasičské stříkačky, čímž byl ochuzen o svojí největší chloubu. Hasiči byli nuceni uspořádat v prvém roce své činnosti veřejnou sbírku, na zakoupení nejnutnější výzbroje a výstroje, která vynesla 10.000,- Kč. Ve druhé polovině r.1947 byla sboru zapůjčena přenosná motorová stříkačka. Dopravní a sanitní vůz v ceně 113.000,- Kč byl zakoupen v říjnu 1948. V témže roce byla provedena další sbírka, která vynesla 22.600,-Kč. O rok později doplnil sbor svoji výzbroj zakoupením hadic a ejektoru. Za zmínku ještě stojí, že dopravní a současně sanitní auto sboru převezlo v období od ledna 1950 do konce roku 1951 celkem 66 občanů do plzeňské nemocnice.

V roce 1951 byla provedena reorganizace sboru, který podle nových stanov dostal nové jméno – Místní jednota československého svazu hasičstva. V padesátých letech působilo ve sboru aktivně družstvo žen, které sklízelo úspěchy při soutěžích v okrese i mimo něj. Na tyto tradice navázalo znovuzaložené družstvo žen v roce 1984,kterému byla  v r. 1990 udělena medaile za příkladnou práci. Činnost družstva žen končí v r.1992.

V padesátých a šedesátých letech pracovalo na velmi dobré úrovni také družstvo žáků a dorostu. V sedmdesátých letech jejich činnost zanikla. I v dalších letech byla obnovována práce s mládeží na kratší či delší dobu. Přestože v posledních letech je stále větší problém získat vedoucí mládeže činnost dětí ve sboru pokračuje.

K další změně názvu dochází v r.1969 v důsledku federálního uspořádání republiky na – Český svaz požární ochrany.

Vzhledem k tomu, že prostory a vybavení zbrojnice již nevyhovovaly, byla v letech 1977 – 1979 přestavěna a rozšířena. V průběhu dalších let se výrazně zlepšilo i technické vybavení. Na místo již nevyhovujícího hasičského vozu, byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 25 a později ještě automobil AVIA s velice dobrým vybavením, čímž se zásahuschopnost sboru rozšířila. V rámci výcviku a kontroly akceschopnosti sboru byla prováděna námětová cvičení na důležité objekty v Městě Touškově a okolí. Například statek Komberk, Újezd n. Mží, objekt sušky, sklad barev a laků a na základní školu. Velmi úspěšné námětové cvičení bylo v roce 1987 v rámci oslav 110 výročí založení sboru, na budovu městské radnice. V represivní činnosti sbor zasahoval většinou na objekty Státního statku Křimice a na požáry lesa v širokém okolí.

Od roku 1990 má organizace nový název – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Do sboru přicházejí noví mladí členové, kteří se aktivně zapojili do práce sboru.

V r.1997 byly uspořádány oslavy 120. výročí založení hasičského sboru . Po těchto oslavách činnost sboru stagnuje a uvažuje se dokonce o jeho zrušení. Zlomovým obdobím je povodňový rok 2002. Sbor se zmobilizoval a aktivně zasahoval nejen v Touškově a okolí, ale i v Plzni. Od tohoto roku je sbor stabilní a velice aktivní.

Po těchto povodních se změnil přístup státu i naší obce k dobrovolným hasičům.

V r.2006 obec s pomocí krajské dotace zakoupila nový cisternový automobil TATRA 815 TERNO s moderním vybavením, které nám umožňuje zasahovat i při dopravních nehodách.

V r.2007 byla uspořádaná velkolepá oslava 130.výročí založení našeho sboru.

Této akce se zúčastnily sbory okresů Plzeň – sever, Plzeň – jih, Plzeň – město a okresu Karlovy Vary. V r. 2008 doznala změny i hasičská zbrojnice. Zbudovalo se svépomocí garážové stání, proběhla výměna oken a vrat.

V r. 2009 – 2010 bylo provedeno zateplení střechy a v objektu zbrojnice zbudováno plynové topení.

Kulturními akcemi našeho sboru jsou již tradičně hasičské plesy, stavění máje, spoluúčast na MDD a dalších akcích pro děti. Od podzimu 2009 jsme zahájili novou tradici – Zabijačkové hody.

Po celou dobu trvání hasičského sboru v našem městě se všichni jeho členové snažili a snaží naplňovat heslo vyšité na svém historickém praporu: VLASTI  KU PROSPĚCHU  – BLIŽNÍMU  KU  POMOCI.